POZVÁNKA - kontrolné streľby pre členov SPK

srelectvo 100V zmysle § 42 ods. 1 písm. e zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. v znení zákonov č. 72/2012 Z.z. a 115/2013 Z.z. Vás pozývame na kontrolné streľby pre členov SPK / ďalej len KS / ktoré sa uskutočnia dňa 24 . Júla. 2021 /sobota/ s prezentáciou od 07.45 do 08.45 hod. na
Okresnej strelnici v Ruskovciach / náhradný termín v odôvodnených prípadoch bude 07. Augusta. 2021/. Poplatok za KS vo výške 10.-€ je potrebné uhradiť pred začiatkom streľby. Každý účastník sa preukáže poľovným lístkom, streleckým preukazom a zbrojným preukazom. Z dôvodu plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy, nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR vstup na strelnicu je možný, len s prekrytými hornými dýchacími cestami ( rúško,šál, šatka ) negatívny test!
Účasť na KS : Každý člen SPK – držiteľ zbraní na výkon práva poľovníctva je povinný úspešne absolvovať KS raz za päť rokov.
Noví členovia SPK musia absolvovať KS každý rok po dobu troch rokov od získania prvého poľovného lístka, bez vyzvania !!!!!

1. Člen SPK, ktorý mal z akýchkoľvek dôvodov prerušené členstvo, je povinný pri obnove členstva v SPZ kontrolnú streľbu úspešne absolvovať aj v kratšom intervale ako päť rokov.
2. Za absolvovanie KS sa započítava účasť na majstrovstvách SPK , OSM uverejnených v streleckom kalendári SPK.
3. Výnimku z povinnosti zúčastniť sa na KS môže udeliť vo výnimočnom prípade na základe jeho písomnej žiadosti predstavenstvo OPK a určí mu náhradný termín.
4. V prípade, že sa pozvaný člen OPK na KS nedostaví, ani svoju neúčasť písomne neospravedlní včas, OPK mu predpíše k náhrade čiastku spojenú vo výške priamych nákladov na KS / na jedného člena SPZ/ t.j. 20.-€ + štartovné, ktoré budú účtované v poplatkoch pri predlžení poľovného lístka.
Neospravedlnená neúčasť na KS sa posudzuje ako porušenie organizačnej disciplíny SPK.

A. Metodika KS
1. Člen SPK je povinný absolvovať KS iba zbraňou / guľovú, brokovú/, ktorú má zapísanú v zbrojnom preukaze . Ak člen SPZ nevlastní zbraň na výkon práva poľovníctva, oznámi to včas kancelárii OPK a na KS sa nezúčastní. V prípade, že člen SPK vlastní viac poľovných zbraní , je na jeho uvážení, ktorou jednou guľovou a jednou brokovou zbraňou absolvuje KS.
2. Na KS sa strieľa : a/ guľovnicou na poľovnícky terč srnca alebo diviaka 5 výstrelov na vzdialenosť 100 m. Člen SPK môže na streľbu použiť puškový ďalekohľad, oporu zbrane a pohodlnejšiu polohu. b/ malokalibrovku na poľovnícky terč líšky, terč alebo redukovaný terč srnca alebo diviaka 10 výstrelov na vzdialenosť 50m. Člen SPK môže na streľbu použiť puškový ďalekohľad, oporu zbrane a pohodlnejšiu polohu. c/ brokom na 10 asfaltových terčov / oblúkové strelište bez dvojstrelov, /.

B. Splnenie limitu KS
1. KS guľovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak člen SPK dosiahne 40% zásahov.
2. KS brokovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak na nej člen SPK dosiahne 30% zásahov.
3. Ak člen splní určitý limit s menším počtom výstrelov, nemusí v KS ďalej pokračovať, pričom nemá nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za položku.
4. Po úspešnom absolvovaní KS vydá OPK preukaz o KS. Evidencia vydaných preukazov o KS sa zakladá u  OPK do ich evidenčných kariet členov.
5. V prípade, že člen SPZ určený limit nesplní, môže v ten istý deň alebo v inom náhradnom termíne v tom istom roku KS opakovať.
Ak nesplní určený limit ani pri opravnej opakovanej streľbe, nariadi mu OPK účasť na KS v budúcom roku.
6. KS a zároveň aj preukaz o KS nahrádza u členov SPZ kvalifikačný preukaz držiteľa výkonnostnej triedy v príslušnej disciplíne /guľa, brok/.

C. Poplatky a informácie
1. Poplatok za kontrolnú streľbu vo výške 10.-€, hradí člen SPK z vlastných prostriedkov.
2. Pri opakovaní KS v ten istý deň, alebo v inom náhradnom termíne, člen SPK je povinný poplatok za položku znovu uhradiť.
3. Strelivo do zbraní v stanovenom počte si zabezpečí účastník sám ( strely pre brokovú disciplínu s priemerom max. 2,5 mm + 1mm).

Michal Tkáč : Vedúci kancelárie OPK
Ing. Zdenko Kondík : Predseda Oko SPZ Sobrance

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka KS 2021.docx)Pozvánka KS 2021.docx[Pozvánka formát .doc]20 kB
Nachádzate sa tu: Home POZVÁNKA - kontrolné streľby pre členov SPK