Chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020

trofeje

Chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2019/2020 sa bude konať v zmysle zákona 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č.72/2012 Z. z., 115/2013 Z. z.), ako aj vyhlášky MP SR 344/2009 Z. z.(v znení č. 227/2010 Z. z.,125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.), ktorými sa vykonáva zákon o poľovníctve.

Chovateľskú prehliadku organizačne zabezpečuje OPK Sobrance . Jej výstavnú časť pod názvom Zemplínske poľovnícke dni  zabezpečujú OPK Sobrance, Michalovce a Trebišov. V roku 2020 sa výstavná časť bude konať v Michalovciach - Hotel Družba.

V zmysle uvedenej legislatívy Vám zasielame usmernenie vo veci organizovania a konania chovateľskej prehliadky trofejí poľovnej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 s požiadaním o predloženie poľovníckych trofejí na túto prehliadku.

Užívateľ poľovného revíru je podľa § 23 ods. 5 zákona 274/2009 v znení neskorších

predpisov povinný všetky poľovnícke trofeje zveri ulovenej a uhynutej v poľovníckej sezóne 201/2020 a dokumentáciu k ním doručiť v stanovenom termíne, čase a na stanovenom mieste.

Zber trofejí na chovateľskú prehliadku bude dňa  11. 03. 2020 v zasadačke OPK Sobrance Kúpeľská 66, 07301 Sobrance  nasledovne :

  1. 03. 2020: - od 08.00 do 08.30 hod. Lesy SR š. p. OZ Sobrance,

                        -          od 09.00 do 09.30 hod. PZ Jeleň Koňuš, Poľana – Múr Poruba p. Vih.,

                        -          od 10.00 do 10.30 hod. PZ Srnec R. Bystrá, Priateľstvo Podhoroď,

                        -          od 11.00 do 11.30 hod. PZ Zlatý Bažant Krčava a PS Jäger Sejkov, Rika Úbrež, Uh Bežovce,

                        -          od 12.00 do 12.30 hod. PZ Diviak Porúbka, Hrún Ostrov, PZ Ščob,

                        -          od 12.30 do 13.30 hod.                      obed

                       -           od 13.30 do 14.00 hod. PS Viničky v Koromli,

                       -           od 14.30 do 15.00 hod. PZ  Srnec Baškovce, Holub Sobrance,

                       -           od 15.30 do 16.00 hod. PZ  Dona V. Revištia, Jastrab Svätuš,    

                                                                                Strela Blatné Remety .

Termín je možné presunúť po telefonickom dohovore s vedúcim kancelárie (Michal Tkáč resp. M. Hanko).

Hodnotenie trofejí sa uskutoční v dňoch 12-13.3.2020 v zasadačke kancelárie OPK Sobrance.

Užívateľ PR taktiež zabezpečí aj včasné prevzatie trofejí po skončení výstavnej časti chovateľskej prehliadky zo zasadačky OPK Sobrance. Za odovzdanie poľovníckych trofejí zodpovedná štatutárny zástupca užívateľa poľovného revíru. 

Podľa § 23 ods. 3 zákona 274/2009 v znení neskorších predpisov na chovateľskú prehliadku musí vlastník trofeje predložiť poľovnícku trofej raticovej zveri na lebke spolu so spodnou čeľusťou (okrem spodných čeľustí muflónov, jednoročných jeleňov a danielov), kly diviakov starších ako tri roky a lebky veľkých šeliem. Predkladanie lebiek ostatných šeliem je dobrovoľné. Nepredloženie poľovníckych trofejí, spodných čeľustí ako aj klov dospelých diviakov sa považuje za porušenie vyššie uvedeného zákona, čím sa vlastník týchto trofejí dopúšťa disciplinárneho previnenia. Disciplinárne previnenia sú následne riešené Disciplinárnou komisiou OPK.

Verím, že nebude dochádzať k takýmto porušeniam zákona a disciplinárneho poriadku a že všetci členovia PZ k tejto úlohe pristúpia zodpovedne.

Zo zveri ulovenej cudzincami, ak sa trofej nenachádza na území SR, možno namiesto trofeje predložiť dokumentáciu o nej, ktorú tvoria:

  1. a) fotografie trofeje s lebkou po vyvarení s rozmermi 13x18 cm z pohľadov spredu, z ľavej strany, z pravej strany
  2. b) fotografie zobrazujúce spodný pohľad na chrup hornej čeľuste, horný a bočný pohľad na chrup dolnej čeľuste
  3. c) bodovacia tabuľka poľovníckej trofeje podpísaná dvoma členmi OHK OPK

Poľovnícka trofej z uhynutej zveri sa musí predložiť vždy spolu s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o náleze a s fotografickou dokumentáciou nájdenej uhynutej trofejovej zveri. Pri chorej alebo poranenej trofejovej zveri, okrem tejto dokumentácie musí užívateľ predložiť aj platné veterinárne potvrdenie, že trofej pochádza z ulovenej chorej alebo poranenej zveri.

Na chovateľskej prehliadke sa budú hodnotiť všetky druhy poľovnej zveri ulovenej a uhynutej raticovej zveri, šeliem a medailových zhodov jeleňov na území PR v pôsobnosti OPK Sobrance.

Každá trofej predložená na hodnotenie musí byť opatrená štítkom trofeje vypísaným kompletne a čitateľne strojom, počítačom  alebo paličkovým písmom. Štítky trofejí Vám budú doručené resp. si ich vyzdvihnete v kancelárií OPK Sobrance alebo Vám budú doručené emailom spolu s ostatnými prílohami.

Potrebné veci k predloženiu trofejí na chovateľskú prehliadku :

1,         Trofej spolu s vypísaným štítkom, pripravená na zavesenie (resp. fotografická

            dokumentácia u zahraničných poľovníkoch a foto uhynutej trofejovej zveri))

2,         Súpis trofejí podľa jednotlivých druhov zveri

 (tabuľka - vzor v prílohe emailu)

3,         Vyhodnotenie odstrelu za PR -  (tabuľka – vzor v prílohe emailu )

4,         Záznam o love zveri, nájdenej uhynutej zveri použitých značkách a použití

                        diviny za PR (tabuľka – vzor v prílohe emailu) alebo výstup z Polovstatu

Prílohy potrebné k odovzdaniu trofejí Vám budú doručené emailom a budú vyvesené na webovej stránke OPK Sobrance – www.sobrance.opk.sk

Ing. Zdenko Kondik, 
predseda OPK Sobrance

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (štítok trofeje vzor.doc)štítok trofeje vzor.doc[štítok trofeje]77 kB
Stiahnúť tento súbor (Súpis trofejí - vzor.doc)Súpis trofejí - vzor.doc[súpis trofejí]40 kB
Stiahnúť tento súbor (Vyhodnotenie lovu - vzor.docx)Vyhodnotenie lovu - vzor.docx[vyhodnotenie lovu]15 kB
Stiahnúť tento súbor (Chovateľská prehliadka 2019-2020 - oznáme_.docx)Chovateľská prehliadka 2019-2020 - oznáme_.docx[oznámenie formát .docx. akt. 25.2]67 kB
Nachádzate sa tu: Home Chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020