Pozvánka - II. výročná konferencia OPK Sobrance

Predseda OPK Sobrance v súlade s ustanovením § 18, ods. 2 stanov SPK zvoláva zhromaždenie všetkých členov SPK s trvalým pobytom  v územnej pôsobnosti OPK Sobrance, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami žiadnej organizačnej jednotky SPK.

 

P  O  Z V Á  N  K A

    

na výročnú konferenciu Obvodnej poľovníckej komory Sobrance v zmysle § 18 Stanov SPK, ktorá sa uskutoční dňa ___ 2019  o 1630 hod.  v reštaurácii Maňa v Sobranciach s týmto programom:

 1. Otvorenie 
 2. Voľba zapisovateľa, overovateľov, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, pracovného predsedníctva
 3. Schválenie programu, rokovacieho a volebného poriadku
 4. Správa o činnosti OPK, správa DR OPK, správa  DK OPK od I výročnej konferencie OPK
 5. Správa predsedu ekonomickej komisie o príjmoch a výdajoch OPK od I výročnej konferencie a stave finančných prostriedkov OPK
 6. Správa mandátovej komisie OPK
 7. Diskusia
 8. Voľba Predsedu OPK, Predsedu DR OPK a Predsedu DK OPK,
 9. Voľba členov Predstavenstva OPK
 10. Voľba členov DR OPK a členov DK OPK
 11. Voľba delegátov a náhradníkov na II. výročný Snem SPK 
 12. Správa volebnej komisie o výsledku volieb
 13. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenie výročnej konferencie OPK
 14. Záver

Ing. Kondik Zdenko v.r.
predseda OPK

V prípade že delegát sa z objektívnych dôvodov sa nemôže zúčastniť II výročnej konferencie OPK, odovzdá pozvánku zvolenému náhradníkovi. Vyslanie náhradníka nahlásiť bezodkladne kancelárii OPK. Delegát snemu sa pri prezentácii preukáže pozvánkou vystavenou príslušnou OPK.

Nachádzate sa tu: Home Pozvánka - II. výročná konferencia OPK Sobrance